ایوان نجف

هر که کمتر بشود بر درشان بیشتر است

هر که کمتر بشود بر درشان بیشتر است

ایوان نجف

فخر است این که در همه ی عمر لحظه ای
جز تو نکرده ایم به کس سجده یا علی

درباره ی من چی بنویسم؟
من کیه؟
تا حالا بهم از من چی رسیده؟
باید از من گذشت، باید من و «من بودن» رو ذبح کرد تا .......

ولی بالاخره باید خودم رو معرفی کنم:

بنده ی دختر شاه نجفم
من فقط با خود زینب طرفم
خوش به حال اون که آدم تو شد
من به سگ بودن خود معترفم

******

معنی سگ نجف باش، تا شیر شرزه باشی
گنجشک آن شریعت حکم عقاب دارد